Privacy Policy De Gagelhoeve Mill

Gagelweg 10 5451NE Mill

De Gagelhoeve hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gagelhoeve houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Gagelhoeve zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door De Gagelhoeve verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden

 • Versturen van een nieuwsbrief

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

U verstrekt zelf de gegevens aan De Gagelhoeve.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Gagelhoeve de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht

 • Gegevens over gezondheid

 • BSN nummer en documentnummer

Uw persoons- en dossiergegevens worden door De Gagelhoeve opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de dossiers van cliënten

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het laten invullen van vragenlijsten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Gagelhoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Gagelhoeve van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  Daarnaast zijn wij aangesloten bij P3NL vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); hierbij kunnen klachten bij een klachtenfunctionaris worden neergelegd. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de hulpverlener naar een oplossing. Als bemiddeling niet voldoende is, dan wordt de klacht voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. Deze commissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Voor meer informatie over privacy, zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens

De Gagelhoeve/ Anita Blonk Begeleiding in Onderwijs en Zorg

Gagelweg 10

5451NE

Mill

0620538996

ablonk@gmail.com versie 01-05-2019

 

Contactinformatie

Voor het maken van een afspraak of informatie. Bel of mail met De Gagelhoeve.

Contact opnemen met de Gagelhoeve

Nieuws

Op 21 juni heeft Anita  op de natuurcoachingsdag van de vaksectie van het NOBCO twee workshops verzorgd voor collega-coaches over de basiprincipes bij coaching met paarden: ojectief observeren, je bewust zijn van je eigen agenda als coach, en de betekenisverlening van dat wat het paard laat zien, bij de coachee laten. 

Twee thema's kwamen op een verrassende manier aan bod: het oude loslaten en het nieuwe toelaten in je leven en je grenzen beleven. Het smaakte naar meer! 

 

En dan wordt je zomaar gebeld door het Jeugdjournaal, of ze langs kunnen komen om een reportage te maken over therapie met paarden. Zo gezegd zo gedaan, en op donderdag 8 maart in het avondjournaal om 19 uur was het resultaat te zien met prachtige uitspraken van een jeugdige client. Kijk maar: https://youtu.be/s1WY7fY1HdM

 

jeugdjournaal

Je bent nooit te oud om te leren...

Anita heeft in 2017 twee therapie-opleidingen gevolgd: De eerste is EMDR. Dit is een effectieve methodiek om trauma's te verzachten  (de herinneringen blijven maar worden minder emotioneel geladen). De tweede opleiding is ACT: dit is een methodiek om anders om te gaan met je gedachten die met je op de loop gaan: bijvoorbeeld piekeren of angstig worden. Je leert accepteren dat je deze gedachten kan hebben, maar dat ze niet meer zo'n rol in je leven spelen. Beide methodieken zijn zowel bij jeugdigen als volwassenen toe te passen, ook in het contact met de paarden. 

Voor meer info: EMDR: https://youtu.be/N9zLRIWHaT4

ACT: https://youtu.be/OqqsK_7Pm38

Naschools aanbod

Op maandag en vrijdagmiddag tussen half 3 en half 7 verzorgen we een naschools aanbod op De Gagelhoeve.  Voor kinderen en jongeren (7-14 jaar) die graag buiten van alles willen doen, de paarden willen verzorgen, van koken en samen eten houden. We gaan met elkaar ontdekken wat er nog meer allemaal leuk is om na school te doen met anderen. Maar ook lekker rustig aan, even bijkomen van de dag op school. Kleine groep met deskundige begeleiding met aandacht voor het omgaan met anderen en en je eigen hobby's ontwikkelen.  Voor meer info: neem contac op met Anita: 0620538996, ablonk@gmail.com

 

 

De Gagelhoeve is in augustus gesloten, dus ook geen open inloop op zaterdagmiddag. De open inloop wordt weer hervat op 10 september. Er wordt wel gereageerd op mail, dus vul gerust (alvast) een contactformulier in. Fijne zomer!

 

De Gagelhoeve is in 2017 aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid-Nederland. Ook staat Anita Blonk ingeschreven in het SKJ-register als postmaster pedagoog. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om in het kader van de Jeugdwet, WLZ en de WMO, de hulpverlening op De Gagelhoeve gefinancierd te krijgen. Een spannende stap! Voor meer info: 

http://www.zorgboerenzuid.nl/vind-uw-zobo/zorgboerderijen-regio-noordoost-brabant/de-gagelhoeve 

 

Coachen, therapie en training met paarden. Wat is dat dan? Vrije inloop elke zaterdagmiddag tussen 3 en half 5.  Voor wie graag eens wil komen kijken en kennismaken met de paarden en de werkwijze op de Gagelhoeve, u bent vrijwel elke week welkom op zaterdagmiddag op de Gagelweg 10 in Mill. Laat even van te voren weten dat u komt, zodat we elkaar ook zeker even kunnen treffen! 

 

Ik heb veel tijd gestoken in studies dit jaar. Het resultaat: ik heb mijn herregistratie voor Orthopedagoog-Generalist voor 5 jaar gekregen, en ik mag weer als supervisor voor gedragswetenschappers de komende 5 jaar aan de slag. Ik heb mijn level 2 behaald voor Equine Assisted Coaching bij opleidingscentrum Keulseweg en heb de Internationale Advanced Training gevolgd van Eagala voor het geven van therapie. Dus: Ik ben weer helemaal up-to date, heb de verdieping gevonden en nu weer lekker verder met de praktijk!

 

Voel je (weer) zo sterk als een paard!

 

Logement De Valkhoeve  en Coachingspraktijk De Gagelhoeve in Mill bieden met elkaar de mogelijkheid aan om in een paar dagen tot  rust én in beweging te komen, in hoofd en lijf!

In Logement De Valkhoeve kan men in luxe overnachten in de natuur. Een goed ontbijt, tips om de omgeving te verkennen en fietsen geven al volop mogelijkheden. De Gagelhoeve, een kilometer verderop, is een plek om even bij je of jullie zelf stil te kunnen staan door het contact met de Friese paarden en een coach.

Voor meer informatie: ga naar http://www.gagelhoeve.nl/arrangementen en http://www.devalkhoevemill.nl/ 

Wie wil er op 7 november meehelpen om De Gagelhoeve qua natuur nog mooier te maken? 7 november is dit jaar de landelijke natuurwerkdag. In Brabant zijn er op zo'n 28 plekken mogelijkheden om lekker met een groep mensen de handen uit de mouwen te steken. Op De Gagelhoeve willen we gaan snoeien en we willen wat stukken land opnieuw aanplanten. Een groep van maximaal 23 mensen (inclusief kinderen) kunnen aan het werk. Wij zorgen uiteraard voor de hapjes en drankjes, met een lekkere lunch. Voor meer informatie en aanmelden: ga naar

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/de-gagelhoeve  of mail- bel Anita

Op 23 en 24 september was de Bedrijvig2015 Beurs in Beers bij het Inspyrium. Het was een goede gelegenheid om met bedrijven en de gemeentes te spreken over wat er zoal gebeurt met de paarden op De Gagelhoeve.  De Artist Impression, gemaakt door fotograaf Berry Vloet uit Cuijk, leverde veel gespreksstof op.....

 

Mailhandtekening Bedrijvig Beurs

 

http://bedrijvigbeurs.nl/ 

De Gagelhoeve kan vanaf heden zogenaamde gecontracteerde zorg aanbieden aan kinderen/ jeugdigen en hun ouders/ verzorgers wonend in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Dit betekent dat als een kind/ gezin vraagstukken heeft, op De Gagelhoeve een vorm van hulpverlening kan worden geboden, passend bij de ondersteuningsbehoefte van  kinderen en ouders. De verwijzing naar De Gagelhoeve verloopt via huisarts of een wijkteam. De ondersteuning wordt vergoed door de gemeente.

We zijn ook bezig met de aanbesteding in N-O Brabant (19 gemeentes van Den Bosch tot Boxmeer). Hopelijk kunnen we de ondersteuning vanaf 2016 ook in deze  regio voor kinderen en gezinnen gaan aanbieden. In 2015 zullen ouders het nog zelf moeten betalen... 

Wil je iemand iets blijvends geven voor zichzelf? Een workshop met paarden of een sessie paardencoaching kan dan een mooi idee zijn. Voor een kadobon,  Neem contact op we maken er een mooi cadeau van!  

We hebben al de volgende feestvierders mogen verwelkomen: 50-jarigen,  bedrijfsjubilarissen (individueel en/of  met partner en hun volwassen kinderen), mensen die hun vriendschapsband willen vieren en versterken.

Ook wordt een kadobon geschonken aan iemand die je graag op deze manier een stukje ondersteuning wilt bieden in een moeilijke periode (bijv. n.a.v. echtscheiding, een moeilijk besluit of veel verdriet).  

 

 

Investeren in de mensen waar je veel mee te maken hebt, dag in, dag uit, is echt de moeite waard. Het team kan een nog mooier team worden als je met elkaar eens een workshop met paarden volgt. Dit kan in de vorm van een teamuitje. Meestal hebben we een fijne dag buiten met de paarden, maar we hebben ook een goede binnenlocatie, zodat de activiteiten altijd door kunnen gaan.Op De Gagelhoeve organiseren we workshops of een hele dag met het team (het aangename met het serieuze).  Kijk eens bij de pagina teamcoaching voor ideetjes!

 

De kudde Friese paarden is uitgebreid met de pony Roosje, voor kinderen die nog net niet groot genoeg zijn voor onze Friesen. Roos vindt het geweldig om te werken/ spelen met de kinderen. Interesse in de kindercoaching, neem  contact op met Anita, bel of mail

Op vrijdag 6 december 2013 is  dr. Marie-José Enders-Slegers als eerste hoogleraar Anthrozoölogie (relatie mens-dier) in Europa geïnstalleerd. Voorafgaand aan haar oratie: " (Over)leven met dieren" heeft er een internationaal symposium plaatsgevonden in Heerlen.

Anita heeft in haar lezing op dit symposium het betekenisvolle van het werken met paarden in haar klinische praktijk beschreven. Zij heeft hierbij onderzoeksvragen geformuleerd vanuit de dagelijkse praktijk voor de wetenschap. Hopelijk pakt de wetenschap de komende jaren de vragen op!

Deze week heb ik via de media  meer info verspreid over het programma voor jongeren dat ik verzorg met de paarden: Powertools for living. Een  mooi interview met De Gelderlander was het resultaat!

27 juni waren een aantal Vriendelijke Gezichten van Mill te gast op De Gagelhoeve. Zij startten de middag met een coachsessie met een Fries paard om met elkaar te bekijken wat er nodig is om interesse te kweken voor het Millse natuur/ en cultuurschoon. Dat dit niet meteen lukte met elkaar, was geen punt. Naarmate de activiteiten werden aangekleed, werd het paard (de toekomstige recreant?) steeds nieuwsgieriger...

Na de coaching zijn de Vriendelijke Gezichten op de tandem gestapt en hebben een avontuurlijke middag gehad in de Raamvallei. Moe, maar voldaan hebben ze de middag afgesloten op de Gagelhoeve. 

 

  

De pilot Powertools for Living is positief beoordeeld door de jongeren en dus starten we in het najaar definitief met een trainingsaanbod voor jongeren zie. In de pilot dit voorjaar hebben de jongeren in 6 sessies met elkaar en de paarden een aantal zaken verkend waar iedereen in het leven mee te maken krijgt. De laatste sessie was een mooie samenvatting waar het om gaat, plezier hebben met elkaar en toch aan de slag gaan met zaken die soms best wel moeilijk zijn, maar dit wel met elkaar willen bespreken!  Er waren vele mensen bij de laatste sessie aanwezig, uiteraard de jongeren, maar ook ouders, studenten van de HAN, mentor, een hulpverlener, de paarden en onze honden, en niet te vergeten de zon...het was een dolle boel, net het echte leven!

Enkele reacties van jongeren uit de evaluatie: " Ik vond het taartspel erg leuk, je moest echt als een team samenwerken, en dat lukte ook wel goed. ... Toen Grytsje (de Friese merrie) na lang de aandacht vragen, toch naar ons toe kwam...dat was het mooiste moment". De mentor geeft aan, n.a.v een evaluatiegesprek met de jongeren: Door de samenwerking naar de paarden toe, is er een beter contact ontstaan tussen de jongeren. Ze hebben elkaar beter leren kennen, het is makkelijker om met elkaar te communiceren, bijeenkomsten waren leerzaam. De jongeren zoeken het rendement in de samenwerking en het gezamenlijk plezier hebben, niet direct in de diepere betekenis (de Powertools zelf).